DenHaagOrg

Puur Haags

Bestemmingsplan Ockenburg kan niet worden vastgesteld

Posted by ingezonden mededeling on 14 December, 2012

Ockenburgh – De Bezwarencommissie heeft de Bomenstichting in het gelijk gesteld. De provincie was niet bevoegd om de NB-vergunning te verlenen.

Gevolg: het bestemmingsplan kan niet worden vastgesteld.

De Bomenstichting heeft bij de Provincie Zuid-Holland bezwaar aangetekend tegen de vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet (NB-wet) voor de bouw van een hotel op het landgoed Ockenburgh. Het hotel heeft zo’n dominant karakter (door de bouwhoogte en de bouwmassa) dat Welstand en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed hebben geadviseerd om het op grotere afstand van het oude landhuis te realiseren. Echter daar ligt het habitat ‘binnenduinrandbos’.

Ockenburgh is definitief aangewezen als Natura-2000 gebied. En behoort daarmee tot het Europese netwerk van waardevolle natuurgebieden. Het gebied is van grote betekenis uit het oogpunt van natuur en natuurschoon.

Ockenburgh is zo bijzonder omdat het overgrote deel van Ockenburgh bestaat uit ‘oude duinen’, in tegenstelling tot de andere duingebieden in Zuid-Holland. En Ockenburgh is in Nederland het derde belangrijkste gebied voor het habitattype binnenduinrandbos.

Voor het binnenduinrandbos in Ockenburgh geldt een verbeterdoelstelling.

De Bomenstichting heeft haar bezwaar in de eerste plaats gericht op de bevoegdheden en geconcludeerd dat de vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet ten onrecht door de provincie is verleend. Immers, een wijziging in de begrenzingen van de natuurbeschermingswet is de exclusieve bevoegdheid van de minister. Een eventuele wijziging van de begrenzing is alleen mogelijk via een herziening van het aanwijzingsbesluit en dient voorzien te zijn van een gemotiveerde toelichting en van een nauwkeurig ingetekende kaart. Ook een wijziging van de doelstelling van het habitat is de exclusieve bevoegdheid van de minister. Bovendien is het nodig om aan de Europese Commissie goedkeuring te vragen van de wijzigingen.

De Bezwarencommissie van de Provincie heeft de Bomenstichting in het gelijk gesteld en het college van Gedeputeerde Staten geadviseerd het bezwaar van de Bomenstichting gegrond te verklaren (19-11-2012). GS zullen voor het eind van dit jaar een besluit nemen.

De gemeente heeft zich dus tot het verkeerde loket gewend voor toestemming om een hotel in het Natura2000-gebied te mogen bouwen en de provincie heeft verzuimd om de gemeente door te verwijzen naar de minister. Beide organisaties hebben de gevolgen van het bouwplan behoorlijk onderschat.

Dit heeft vergaande consequenties voor het bestemmingsplan. De gemeenteraad mag namelijk alleen een bestemmingsplan vaststellen, als voldoende aannemelijk is dat de vergunningen, die nodig zijn voor het betrokken project, verleend kunnen worden.

Een nieuwe vergunningaanvraag bij het Rijk kost heel veel tijd, als die al gehonoreerd wordt.

Nu het er naar uitziet dat de vergunning zal worden vernietigd, verdient het de voorkeur om te kijken naar alternatieve plannen van bewoners waarvoor wèl een vergunning kan worden verleend. De Bomenstichting adviseert om het plan van bewoners uit de omgeving, dat wèl aan de begrenzingen van Ockenburgh voldoet en de kwaliteit van het eeuwenoude landgoed en landhuis wèl respecteert, een serieuze en eerlijke kans te geven.

Advertisements

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: