DenHaagOrg

Puur Haags

 • Meest recente berichten: Haagspraak

  Stoomwasscherij Jasmijn

    Het is alweer enige maanden geleden dat ik een mail kreeg van Marcel Korpel. Beste Roel, Afgelopen week deed ik een stadswandeling door de Heesterbuurt in Den Haag. Deze ging toevallig door de Jasmijnstraat, waar mijn opa en later mijn oom wasserij Jasmijn hebben gerund. Ik zag op internet je reconstructie van de muurreclame […]

  Wat doet een Amsterdamse gevelsteen op een Haags pand

  Op de zijgevel van het voormalige rijksarchief Bleijenburg 7, vond ik een gevelsteen, de hoek om te fotograferen was lastig maar met behulp van photoshop heb ik het toch recht kunnen maken ondanks veel kwaliteitsverlies. Speurwerk op het internet leverde geen info over wie wat waar, zelfs de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kan geen […]

  Twee Hoofden op één Kussen (?)

  Ik heb Amoorah’s  -de meisje van de foto- nummer in mijn IPhone staan. Een beetje raar misschien, maar dat kwam omdat ik haar had ontmoet op een paar Blog Bals (of is het Blog Ballen?) en had voorgesteld eens naar de Opûh Koffie te komen. Volgens mij is ze dat nog steeds van plan. En […]

 • Recent Comments

 • Follow DenHaagOrg on WordPress.com
 • Archives

Haags college opnieuw de tel kwijt in Duindorp

Posted by ingezonden mededeling on 9 May, 2012

Momenteel is in Duindorp fase 2 van het nieuwbouwcomplex De Zeemeeuw in aanbouw op de plek van het gesloopte voormalige Rijksmonument Pluvierhof. Tot grote schrik van de Haagse Stadspartij kent een deel van het complex maar liefst 8 bouwlagen. De Rijksdienst voor de Monumentenzorg is in 2000 node akkoord gegaan met de sloop van de Rijksmonumenten Meeuwenhof en Pluvierhof. De Rijksdienst vertrouwde bij die zware beslissing op de garantie van het college dat de nieuwbouw aan zou sluiten bij het dorpse karakter van Duindorp. Zes bouwlagen langs de Houtrustweg werd door de Rijksdienst dan ook als te massaal bevonden en in strijd met het dorpse karakter. Het college heeft daarop in het bestemmingsplan het aantal bouwlagen teruggebracht naar maximaal vijf.
20120509-004049.jpg

Toch verschijnt nu een kolossaal gebouw van maar liefst 8 bouwlagen langs de Houtrustweg dat boven de duinen uitsteekt en zelfs vanaf het Zuiderstrand zichtbaar is. Fractievoorzitter Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij voelt zich belazerd door het college: “Dit is een schandalige gang van zaken. Duindorp wordt verkracht met een monsterlijk gedrocht van jewelste. Het bestemmingsplan blijkt niets waard te zijn, afspraken worden niet nagekomen en de gemeenteraad niet ingelicht.” De onderstaande schriftelijke vragen zijn ingediend.

Geachte voorzitter,

Naar aanleiding van de bouw van De Zeemeeuw fase 2 ter plaatse van het gesloopte Pluvierhof in Duindorp heb ik, onder verwijzing naar het desbetreffende artikel van het reglement van orde, de volgende vragen voor het college.

1. Momenteel is fase 2 van het nieuwbouwcomplex De Zeemeeuw in aanbouw op de plek van het gesloopte voormalige Rijksmonument Pluvierhof. Een deel van het nieuw complex kent maar liefst 8 bouwlagen. Wat is de hoogte in meters van dit deel van het complex?

2. Het bestemmingsplan Duindorp laat voor dit deel van het complex slechts 4 bouwlagen toe. Hoe kan het dat er een bouwvergunning is verleend voor 8 bouwlagen?

3. Bij de totstandkoming van het ontwerp-bestemmingsplan heeft de Rijksdienst voor de Monumentenzorg met een brief van 19 juni 2001 gesteld dat de bouwhoogte in dit deel van Duindorp maximaal 4 bouwlagen zou mogen bedragen met langs de Houtrustweg eventueel een extra bouwlaag. Ook de Provinciale Planologische Commissie heeft zich hier per brief d.d. 26 juli 2001 bij aangesloten. In reactie op deze kritiek van de RDMZ en de PPC schrijft het college: “Geen 6 bouwlagen toestaan”. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

4. Vervolgens is het ontwerp-bestemmingsplan overeenkomstig deze adviezen aangepast en het aantal bouwlagen teruggebracht naar vier met een extra bouwlaag op de hoek met de Pluvierstraat. Dit aangepaste bestemmingsplan is uiteindelijk goedgekeurd door de RDMZ en de PPC en vastgesteld door de gemeenteraad. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

5. In de toelichting bij het bestemmingsplan op blz. 17 staat over de toegestane nieuwbouw: “De bebouwing aan de Houtrustweg is vier lagen hoog, alleen op de hoeken van de Pluvierstraat worden accenten geplaatst in vijf bouwlagen.” Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

6. De toegestane bouwhoogten van vier en vijf bouwlagen staan ook als zodanig vermeld op de kaart behorend bij het bestemmingsplan. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

7. In het “Monumenteninventarisatieproject Den Haag 1850-1940″ uit 1992 (MIP) wordt geconcludeerd dat Duindorp een “gebied met bijzondere waarden” is. Daarmee is aangegeven dat deze wijk weliswaar niet waardevol genoeg is om door het rijk aan te worden gewezen tot beschermd stadsgezicht in de zin van de Monumentenwet 1988, maar waardevol genoeg is om de bijzondere kwaliteiten bij behoud, versterking en vernieuwing als uitgangspunt te nemen. Deze bijzondere kwaliteiten zijn o.a.:

– de geïsoleerde ligging van de wijk in het duingebied;
– het homogene bebouwingsbeeld;
– de bijzondere stedenbouwkundige opzet en typologische waarde van de complexen arbeiderswoningen Zeezwaluwhof, Meeuwenhof en Pluvierhof;
– de landschappelijke waarde van het duingebied ” Westduinpark “.

Waarom heeft het college bovengenoemde waarden niet als uitgangspunt genomen bij het beoordelen van de 8-laagse nieuwbouw?

8. Hoe luidde het advies van de Welstandscommissie inzake de bouwaanvraag?

9. Is de Rijksdienst voor de Monumentenzorg of diens opvolger op de hoogte gesteld van de sterk afwijkende bouwaanvraag? Zo nee, waarom niet en zo ja, wat was de reactie?

10. De Rijksdienst voor de Monumentenzorg is in 2000 node akkoord gegaan met de sloop van de Rijksmonumenten Meeuwenhof en Pluvierhof. De Rijksdienst vertrouwde bij die zware beslissing op de garantie van het college dat de nieuwbouw aan zou sluiten bij het dorpse karakter van Duindorp. Zes bouwlagen langs de Houtrustweg werd door de Rijksdienst dan ook als te massaal bevonden en in strijd met het dorpse karakter. Het college heeft daarop het aantal bouwlagen teruggebracht naar maximaal vijf. Toch verschijnt nu een kolossaal gebouw van 8 bouwlagen langs de Houtrustweg dat boven de duinen uitsteekt en zelfs vanaf het Zuiderstrand zichtbaar is. Is het college met mij van mening dat hier sprake is van een schandalige gang van zaken? Zo nee, waarom niet?

11. Wat is volgens het college een bestemmingsplan nog waard als in de praktijk het aantal bouwlagen twee keer zo hoog wordt als het bestemmingsplan toestaat?

12. Waarom is het gevoelige feit dat het bouwplan in strijd was met het bestemmingsplan en een dergelijke ingrijpende, verstorende hoogte zou krijgen nooit gemeld aan de gemeenteraad?

Met vriendelijke groet,

Joris Wijsmuller

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: