DenHaagOrg

Puur Haags

Groen Links en de grote broek van David Rietveld

Posted by ingezonden mededeling on 23 January, 2009

Het blijft toch af en toe verbazen, die Haagse politiek.

Gisteren, 21 januari, had de commissie Stadsdelen een “evaluerend” gesprek over het nut en de noodzaak om ook in het laatste jaar voor de verkiezingen (…) door te gaan met  deze commissie.
Dit alles onder de bezielende leiding van Juffrouw Mulder.

Wat schetst onze verbazing? De Grote Afwezige bij vrijwel alle bijeenkomsten van de commissie Stadsdelen waren onze vrienden van Groen Links. En laat nou juist David Rietveld in deze bijeenkomst het hoogste woord voeren…
Hij trok weer eens zijn Grote Broek aan, en stak van wal in de bekende warrige en wollige Rietveld-taal waar zoals gebruikelijk niemand een touw aan kon vastknopen. Collegiaal als de meeste collega-politici zijn, kon hij rekenen op beleefd instemmende knikjes, en onderdrukt geeuwen.

Toen de jeuk mij na 10 minuten inhoudsloos gezwets ondraaglijk werd en ik hem attendeerde op het feit dat noch hijzelf, noch iemand anders van zijn fractie de moeite heeft genomen aanwezig te zijn bij de bijeenkomsten van de commissie Stadsdelen was het huis te klein voor onze David. Het is natuurlijk ook niet leuk om te worden geconfronteerd met je eigen tegenstrijdigheden, dat begrijp ik best.
Maar het excuus dat er “geen tijd voor was omdat ze fractiegenoten hadden die ziek, zwak misselijk en ook nog eens zwanger waren” raakt natuurlijk kant nog wal.
Nota bene de kleinste fracties -waaronder wijzelf- waren er wel.

Het is maar waar je je prioriteit legt natuurlijk.

Eerlijk is het ergens wel, als je mee doet met de regenteske club, moet je je ook wel aanpassen natuurlijk.
Luisteren naar de burger past daar dan ook niet in.

Kortom, elk raadslid moet zelf weten hoe hij of zij z’n tijd indeelt. Maar als je er dan voor kiest om liever op een zolderkamertje achter je pc te zitten om onzinnige berichten te plaatsen op allerlei sites en blogs voor de eigen achterban dan past daarbuiten wel wat meer bescheidenheid.

David, kom van die zolderkamer af, en ga het gesprek aan met de echte Haagse burgers in de commissie Stadsdelen, in plaats van alleen te oreren voor de eigen bühne.
Breng je woorden in de praktijk, dan past de Grote Broek je wellicht ook beter!

Arnoud van Doorn

Groep Van der Velden

Advertisements

27 Responses to “Groen Links en de grote broek van David Rietveld”

 1. Tsja, daar moet je dan toch even op reageren. Niet omdat het zo aangevallen voel door wat er wordt geschreven – wie graag uitdeelt moet ook kunnen ontvangen. 🙂 Er staan wel feitelijke onjuistheden in en de schrijver heeft kennelijk niet helemaal begrepen waar de beschreven bijeenkomst over ging.

  Allereerst is het niet juist dat GroenLinks op geen enkele vergadering van de Commissie Stadsdelen is geweest. Ik heb dat n.a.v. de laatste vergadering nog eens nagekeken. Daarnaast waren er goede redenen waarom op andere momenten geen vertegenwoordiging van GroenLinks kon worden geleverd.

  Ten tweede was er geen sprake van “een “evaluerend” gesprek over het nut en de noodzaak om ook in het laatste jaar voor de verkiezingen (…) door te gaan met deze commissie.” Het bestaan van de commissie was niet aan de orde, de werkwijze wel. Daar hadden vrijwel alle fractie een duidelijke opvatting over, behalve – en dat kan in dit verband niet onvermeld blijven – de Groep van der Velden.

  Dan even inhoudelijk, want daar ontbreekt het tot nu tot nog wat aan. Ik maak uit bovenstaande op dat dhr. Van Doorn niet heeft begrepen wat ik naar voren heb gebracht. Dat kan – zoals in zijn beleving kennelijk het geval is – natuurlijk uitsluitend aan mij liggen. Er is ook de mogelijkheid dat de materie iets te complex was. Laat ik het daarom hier ook nog maar eens even toelichten, dan weten de lezers ook waar het over *gaat*.

  De gemeente Den Haag is de grootste gemeente van Nederland zonder stadsdelen. Amsterdam en Rotterdam kennen die stadsdelen wel. Daar werd toe besloten omdat gedacht werd dat zo’n grote gemeente een tussenlaag nodig heeft om het contact met de burger en allerhande uitvoeringszaken te regelen. In Den Haag is daar nooit voor gekozen, en dat dat een goed idee is weet iedereen die wel eens berichten uit Amsterdam of Rotterdam hoort.

  Blijft de vraag: hoe zorg je dat niet alles vanuit één stadhuis geregeld wordt, maar dat ook op een lager nivo loketten zijn waar de burger terecht kan. En de vraag: wat hou je op het stadhuis, wat doe je elders. In Den Haag is gekozen voor Stadsdelen. Met een stadsdeelkantoor, maar zonder stadsdeelraad. Een functionele splitsing, bedoeld om het gemeentelijk beleid en dienstverlening dichter bij de burger te brengen. Met een moeilijk woord wordt dat ‘deconcentratie’ genoemd.

  Vorig jaar is besloten (met het aannemen van de nota ‘De Stad Delen’) om door te gaan op deze lijn. Wat de Groep van der Velden (toen nog LPF) daar precies van vond is me nog steeds onduidelijk, omdat in dat debat van die kant een bijdrage heb moeten missen. Toen is bijvoorbeeld afgeproken dat er meer taken naar de stadsdeelkantoren gaan en dat er stadsdeelbudgetten (b.v. voor cultuur en groen) komen waar bewoners direct aanspraak op kunnen maken.

  De vraag die daar op volgt is: hoe zorg je ervoor dat je als gemeenteraad je controlerende taak goed uit kunt oefenen in dit proces. Van het begin af aan was de lijn van GroenLinks dat de politiek niet tussen het contact tuissen burgers en gemeente moet zitten. In onze visie werkt dat averechts. Het zorgt voor een bange en bureacratische stadsdeelorganisatie, omdat elke stoeptegel politiek gemaakt kan worden. Daarnaast is voor de burger het onderscheid tussen gemeenteraad, gemeentelijke ambtenaren en andere betrokkenen niet altijd even duidelijk. In de meeste gevallen gaat het om een concreet probleem dat moet worden opgelost. Daar is de politiek niet in eerste instantie voor, maar de stadsdeelorganisatie wel.

  Mijn idee is dat we als gemeenteraad door onderlinge vergelijking van de stadsdeelorganisaties op het nivo van burgerparticipatie en de kwaliteit van de dienstverlening een dynamiek krijgen die er voor zorgt dat op allebei de punten verbetering wordt bereikt. Dan kan het nog altijd gebeuren dat er problemen zijn die niet opgelost kunnen worden, bijvoorbeeld door gemeentelijk beleid. Dat stijgt dan boven het stadsdeelnivo uit, en is dan meer iets voor een commissie die het onderwerp inhoudelijk behandelt.

  Vorig jaar is de verordening op de stadsdeelorganisatie aangepast. Ik heb toen een amendement ingediend, dat overigens mede is ondertekend door Groep van der Velden/LPF:
  http://zbs.denhaag.nl/risdoc/2008/RIS150580B.PDF

  Dit is de toelichting bij het amendement:

  “‘Doortastend deconcentreren’ is een belangrijk onderdeel van het coalitieakkoord. De stadsdeelorganisatie wordt zo ingericht dat de dienstverlening aan en participatie van inwoners van Den Haag wordt vergroot. De raad zou zich in zijn werkwijze bij die gedachte moeten aansluiten. Dat betekent dat de controle op hoofdlijnen plaatsvindt, en de hoofddoelen van deconcentratie de kern worden van die controle. Door te kiezen voor een aparte ‘commissie voor de stadsdelen’ wordt dat doel bereikt.

  De ‘commissie voor de stadsdelen’ zal – net als de deconcentratie zelf – gaandeweg vaste vorm moeten krijgen.
  Uitgangspunten zijn: controle op het functioneren van stadsdelen door onderlinge vergelijking; stadsdeelwethouders stimuleren om vorm te (doen) geven aan burgerparticipatie en gremium voor verantwoording van stadsdeelbeleid.

  Door te kiezen voor één aparte commissie blijft de mogelijkheid voor bespreking van stadsdeelplannen of – beleid bestaan, terwijl onnodige iteratie achterwege blijft doordat het bewaken en het bevorderen van het proces van deconcentratie in diezelfde commissie plaatsvindt (in plaats van in de commissie VBF). De raad is hierdoor beter in staat vorm en inhoud te geven aan zijn controlerende en kaderstellende taken.”

  In grote lijnen is dit het betoog wat ik woensdag jl. nog eens heb onderstreept. Ik begrijp dus niet zo goed waarom dat nu ineens in de categorie ‘grote broek’ zou moeten vallen. Te meer omdat dhr. Van der Velden het amendement mede heeft ondertekend. Ofwel dhr. Van Doorn betoogt hier dat zijn fractie het eigenlijk gewoon eens is met wat hij nu ‘inhoudsloos gezwets’ noemt, of hij weet absoluut niet waar hij het over heeft.

  Nu kan het zijn dat de Groep van der Velden van mening is veranderd. Dat ze in plaats van één commissie voor de stadsdelen, voor elk stadsdeel apart een commissie wil. Of misschien willen ze zelfs stadsdeelraden? Of – nog eenvoudiger misschien – nmisschien vinden fractievoorzitter en fractievertegenwoordiger allebei wat anders? Ik weet het niet, en ik weet het nog steeds niet. De bijdrage van dhr. Van Doorn kwam niet verder dan hij hierboven heeft beschreven, en Van der Velden zelf sloot zich aan bij de PvdA. Blijft over dat Groep van der Velden het vooral belangrijk vindt dat iedereen altijd bij een vergadering is (een principe waar ze zich zelf ook niet aan houden), maar tot nu toe geen enkele visie heeft geëtaleerd op de relatie burger en overheid, en de rol van de raad daarin. nou ja, één keer dan, toen ze het amendement van mijn hand ondertekenden. 🙂

  Tegen dhr. Van Doorn zou ik willen zeggen: deelname aan het stadsbestuur is iets meer dan af en toe een snedige opmerking maken. Dat niet alles goed gaat, dat weet ik ook. Dat de stadsdeelorganisatie niet altijd en overal perfect werkt ook. Wat mij betreft gaat er in de toekomst ook meer financiële ruimte komen om door burgers zelf ingevuld te worden. De kernvraag bij deconcentratie is: hoe geven we vorm aan contact tussen burger en gemeente. Dat is inderdaad een lastige vraag over een complex onderwerp. Het antwoord daarop bepaalt wel hoe de toekomst er op dit vlak uitziet. Als dhr. Van Doorn die vraag niet aankan, is hij ongeschikt voor het lokaal bestuur.

 2. Miguel Sloendregt said

  Dit soort populistische oprispingen versus bureaucratisch gezwam helpt niet, hoor, heren.

  http://www.telegraaf.nl/binnenland/3076950/__Tekort_aan_raadsleden__.html

 3. Maar mijn beste David toch.

  De man van de gekozen Haagse Burgemeester is toch echt de weg kwijt geraakt.

  citaat: >>De gemeente Den Haag is de grootste gemeente van Nederland zonder stadsdelen.<>Van het begin af aan was de lijn van GroenLinks dat de politiek niet tussen het contact tussen burgers en gemeente moet zitten. In onze visie werkt dat averechts.<<

  Mogelijk wil David zijn licht eens laten schijnen over het fenomeen van Wijkraden als voorportaal naar de Raadsvergadering. Voorwaarden hierbij is dat de bewonersorganisatie een minder vrijblijvend karakter heeft dan nu het geval is. Ook zou een meer constructieve plek bedacht kunnnen worden aan de Haagse Koepel. In het proces van wijkoverschrijdende besluitvorming(Structuurviesie Den Haag 2020 o.a.) zou een inhoudelijke rol kunnen worden toebedeeld aan de H.K.

  Nou ik die David toch aan de digitale lijn heb maar gelijk het volgende verzoek nav het artikel elders hier op de web.

  –https://denhaagorg.wordpress.com/2008/12/27/stadsdichter/

  Dit daar je indertijd de bedenker was van het Stadsdichtersinitiatief.

  Ik kan die David Rietveld namelijk niet helemaal (niet) volgen. Een goede Stadsdichter heeft de gemeente (subsidie) helemaal niet nodig. Juist zijn onafhankelijkheid bepaalt zijn geloofwaardigheid en originaliteit. Het is in feite zijn achterban die hem draagt en respecteert. Wel legt hij zich volledig toe op het gebied van Rijmen en Dichten zonder zijn hemd op te lichten. Kijk maar naar de situatie van de Stadsdichters in Rotterdam en Amsterdam.

  Uit het artikel in de AD/HC van 27.12.08 begrijp ik dat David Rietveld zijn maatjes in de gemeenteraad gaat proberen te overtuigen van het feit dat het besluit van Jetta Klijnsma inzake de ingetrokken subsidiestroom maar weer moet worden teruggedraaid.

  Ik heb een beter idee voor David Rietveld. Hij, als ervaringsdeskundige op het gebied van de direct door het volk gekozen Burgemeester, zou met een slim idee kunnen komen. Namelijk het initiatief Raadsvoorstel om de Stadsdichter direct door de Hagenaar te kunnen laten kiezen. Hij als specialist kan dan fungeren als ‘leading man’ tijdens de verkiezingscampagne van Harry Zevenbergen.

  Wat denk je daarvan David ???? Toppie toch ????

 4. Jan Hunck said

  Hallo hr. Rietveld,

  kwoot—dat de politiek niet tussen het contact tussen burgers en gemeente moet zitten—

  In feite gaat het dus juist om de bemoeienis die de gemeenteraad zou moeten hebben bij de besluitvorming door het college. Juist hier wordt dus de wijkbewoner amper gehoord. Denk hierbij eens aan het manifest van de 20 Haagse wijkorganisaties en het recente onderzoek door het AD bij de 55 Haagse wijkorganisaties. Ook zal je wellicht op de hoogte zijn van de Krullebol-Affaire in Leidschenveen:
  ( http://jandewandelaar.wordpress.com/2009/01/14/wethouder-sander-dekker-zit-zijn-haar-nog-goed/ )

  Kortom Raadsleden zullen dus de Waakhond dienen te worden namens de Wijkbewoners en niet de Schoothond uithangen namens hun partijgenoot de Wethouders danwel coalitiebondgenoot.

 5. @Miguel: helemaal mee eens, maar het enige antwoord op populistische oprispingen is wat mij betreft een inhoudelijke reactie. Dat levert i.t.t. diezelfde oprispingen vaak iets meer woorden op. 🙂

 6. Kwoot>>>Deelname aan het stadsbestuur is iets meer dan af en toe een snedige opmerking maken<<<

  Beste David,

  Je zegt het zelf al zeer “Snedig”. Echter ook de woorden waar jij je van bediend hebben zelfs een zeer sterk Onelinergehalte a-la ene Niek Rozenburg. Deze Niek wist indertijd zelfs de aandacht van de Media te trekken. Zijn bijnaam ‘Bloody Bullshit’ gaf aan hoe hij dacht over de bewoners en hun deelname aan de stadsdeelvergaderingen. Met een dergelijke aanpak weet jij zelfs de mediarecords te breken zo valt te lezen op je Blogje. De gekozen woorden getuigen van een royale luxe aan verpakkingsgehalte. Echter dit is slechts gebakken lucht !!! Waar heer Rietveld blijft NU die INHOUD ????

 7. Kom op Jan, neem tenminste even de moeite om mijn antwoord door te lezen. Ik doe mijn best om het uiteen te zetten, de context aan te geven en de inzet van GroenLinks. Je kunt veel zeggen, maar niet dat ik me er met een paar oneliners van af maak.

 8. David,

  Nogmaals, ik las in je reactie dus iets over >>de lijn van GroenLinks dat de politiek niet tussen het contact tussen burgers en gemeente moet zitten. In onze visie werkt dat averechts<<

  Het gaat dus niet feitelijk om de relatie bewoner versus gemeente. Het gaat dus om de relatie bewoner versus politiek en de rol hierbij van de Raadsleden richting het college cq wethouders. Dat bewonersonderzoek van het AD geeft een signaal af waar juist een flink aantal van die Haagse coalitievriendelijke Raadsleden maar een beetje omheen draaien. Laat daar je licht eens over schijnen.

 9. jan said

  Heren,
  David probeert gemotiveerd antwoord te geven. Dat klopt wel! Het is ook niet dat David niet van goede wil is.

  Maar Er is wel degelijk iets goed mis met de verhoudingen zoals boven aangegeven door Jan en de anderen!

  laat het een les zijn David en pak het op.
  Ik heb jou en Bart in december ook al opgeroepen jullie DUALISME sterker op te pakken en dus als een soort echte waakhond op te treden!! Zoals hierboven al gezegd/gevraagd.
  ( Bart heeft er alleen op gereageerd, jij nog niet!)

  De Haagse Koepel zou een rol kunnen spelen, maar ik ben er meer voor om wijkraden in te stellen!!

  Dat houdt in dat je de bewonersorg eerst allemaal op 1 manier moet laten werken ( Dus inderdaad minder vrijblijvendheid)
  Dan moet het college deze eerder betrekken bij planvorming!!! “Het praten over de kleur van het bankje is minder leuk dan praten over nut/noodzaak/komst van het bankje!!”

  Daarnaast is het niet leuk dat het college plannen verzint, en vervolgens aan de vrijwilligers OPLEGT!! dat ze mogen komen praten wanneer het college dat bepaald!!
  Want zo gaat het nu!
  Vrijwilligers worden behandeld als personeel en dat tast de kern van het vrijwilliger zijn aan! Daarnaast zijn er velen die werken of ook nog een andere vorm van bezigheden hebben. Zoals een gezin!

  Op Scheveningen blijft het apart dat het college “iets wilde” vervolgens allerlei partijen plannen laat ontwikkelen/bedenken ( partijen die later de grond mochten kopen ook nog eens!) en in dat hele proces de direct belanghebbenden ( bewoners/bedrijfsleven)niet een keer om participatie zijn gevraagd/betrokken!!

  En nu we over de ideeen mogen praten moeten we in 2 maanden een alternatief hebben!!!

  Dat jullie “iets wilden met Scheveningen!” was nog niet eens zo erg!!! Verbeteringen moeten kunnen! Ook voor veel Scheveningers!! Maar het is een luizenstreek geweest door als college jullie verkiezingsbeloften te verlaten!!!!!!!!!! Groen links had voortschrijdend inzicht wat hoogbouw en bouwen in de duinen aangaat! De VVD verliet de eis van 900 woningen en de PVDA stapte af van VIS VIS VIS in de haven!!

  Nu gaat het over toerisme. bouwen/ verdichting en verkeersmaatregelen die zo zijn ingericht dat het Scheveningen niet meer een dorp laten zijn!!!

  Plannen waar de scheveningers nu mee geconfronteerd worden en waar het kiezen tussen vele kwaden wordt!!!!

  Want velen concentreren zich nu op de ideeen, maar hoe ze tot stand gekomen zijn en welke “conflicten” ze opleveren gaat nu naar de achtergrond!!

  Maar jij hebt het verdedigd David!!!!!!!
  Jij bent door je fractiediscipline mede verantwoordelijk!!

  En dat terwijl het aantal leden van alle politieke partijen in den haag lager ligt dan bij alle betrokken en bevlogen bewonersorganisaties die “politiek onafhankelijk” over hun straat/wijk/stad willen meepraten.

  Of ga je nu zeggen dat de politiek er ook is voor alle toekomstige bewoners van de stad en dat raadswerk daarom een rot baan is?
  Dan had je het mailtje van Bart kunnen ondertekenen!

  jan!

  ps. Is er iets bekend over die virtuele nieuwe haagse burger? Kan ik hem ontmoeten?

 10. Arnoud van Doorn said

  Beste David,
  Helaas ben ik een week in Zwitserland, en heb ik geen tijd voor een al te inhoudelijke reactie.
  Echter, je noemt de term “populistisch”, wat mij betreft een geuzennaam. Zie de uitleg van Wikipedia hieronder.
  Overigens stond Groen Links hier geloof ik vroeger ook voor. Althans voordat ze toetraden tot het establishment en lid werden van de regenteske club. Overigens geldt hetzelde voor d66…
  Ik kom er ongetwijfeld op terug.

  “Populisme is eerder een politieke stijl dan een ideologie. Het is een discours waar het volk centraal staat; een communicatiewijze die door eender welke ideologische stroming gebruikt kan worden om haar boodschap over te brengen. Ze gaat uit van de onderdrukking van de bevolking door een elite die de staat beheerst, en wil aldus naar een samenleving waar het volk de staat beheert en de staat zo geen instrument van onderdrukking meer kan zijn. Hierbij refereert ze constant aan de economische en sociale status van de “gewone man”.

 11. Tijdens het debat Haagsche Krachtwijken op Den Haag FM kwam ook nogal eens ter sprake de erbarmelijke Inspraak en Samenspraak.

  http://jandewandelaar.wordpress.com/2009/01/26/haagsche-krachtwijken-op-den-haag-fm/

 12. @Arnoud: Miguel introduceerde de term ‘populistisch’. In de tekst die ik heb geschreven komt de term niet voor. Ik begrijp dat je je herkent in de beschrijving, maar daarmee heb je natuurlijk nog geen begin van een antwoord op de vraag die ik hierboven formuleer. Zeker als het ‘eerder een stijl dan een ideologie is’, lijkt het me overigens dat het weinig zin heeft er in inhoudelijke discussies naar te verwijzen. Je doet in verhevigde mate wat je mij zelf verwijt: makkelijk en goedkoop voor de bühne spelen.

  @Jan: ik heb je mail teruggevonden. Ik had ‘m tijdens mijn vakantie ontvangen, dus ik denk dat het daarvoor is blijven liggen. Ik ga je zeker nog antwoorden. Ik vind het raadswerk zeker geen rotbaan. Ik weet niet precies wat Bart heeft gezegd, maar als hij bedoelde dat je als politicus een belangenafweging moet maken, dan heeft hij gelijk. GroenLinks doet dat vanuit haar eigen ideologie. Uiteindelijk konden we de keuze voor hoogbouw steunen, omdat het betekent dat er op de grond meer ruimte blijft voor groen.
  Wat betreft dualisme: het zou jammer zijn als die term uitsluitend wordt gebruikt om de mate van onenigheid tussen raad en college aan te geven. Het zou ook kunnen inhouden dat oppositiepartijen het eens zijn met het collegebeleid, en niet constant voor de vorm tegen zijn. In essentie gaat dualisme er om dat fracties zelf blijven nadenken. GroenLinks doet dat, daar durf ik mijn hand voor in het vuur te steken.

  @Jan de Wandelaar: volgens mij hebben we het over 2 verschillende dingen. Ik wil het AD onderzoek niet bagatelliseren, maar wel even de kanttekening maken dat uitsluitend de bewonersorganisaties zijn ondervraagd, en dat ongeveer tweederde van hen heeft gereageerd. De uitkomsten van die enquete zijn natuurlijk niet 1-op-1 te projecteren op wat ‘de’ Haagse burger vindt. Bewonersorganisaties zijn daarnaast ook belangenorganisaties, die vrijwel per definitie in een onderhandelende relatie met het gemeentebestuur verkeren. Dat vertaalt zich natuurlijk ook. Overigens draaien noch ik, noch het college hier om heen. Misschien goed om te melden dat dit college een aantal bijeenkomsten heeft belegd waar ze vrijwel voltallig aanwezig waren om te praten met de bewonersorganisaties. Het dignaal is wel degelijk opgepakt, het contact wordt wel degelijk gezocht.

 13. jan said

  @david

  Doe rustig aan! Ik ben fel in mijn meningen, maar relaxed als mens!!Ik zie je antwoordt tegemoet!
  Het dualisme is er om het college te controleren!
  En daar zit de kruks!!!!!!!!!

  want door “partij en partijpolitieke” belangen gaat het dualisme “in de praktijk” niet op!!!!!

  Ik neem dat groen links en de andere coalitie partijen niet kwalijk dat het “eigen clubje” telt!!!!

  maar het is niet volgens het “gedachtengoed” van het dualisme!!!!!!! Niet zoals ik hem zie tenminste!!!

  Ik schrik van je mening/ uitspraken over bewonersorganisaties!!!!!!!!

  De meeste bewoners org hebben geen “politieke kleur” Wat inhoud dat wat goed is ondersteund wordt en wat slecht is niet!!!! Dus van een permanente onderhandelingspositie is geen sprake van!!!!!!!!! het is het belang van de wijk/achterban dat telt!!! En bij goede zaken verwijzen wij die door en geven tips om zaken te bewerkstelligen!!
  Maar dat bew. org. niet de hele achterban bereiken heeft twee oorzaken:
  1- Te veel bew. org doen er te weinig aan om zichzelf bekend te maken!!!!!!
  2- de gemeente neemt deze org te weinig serieus en daarnaast is er geen beleid deze org te ondersteunen/ helpen om als gesprekspartner te fungeren!!!

  Dat tast namelijk de partijpolitieke wensen aan als men dat wel zou doen!!!!!!
  ( ja! Ja! ik ben ook een populistisch ingesteld persoon!!!)

  Bij dat signaal dat het college de klachten van de bew. org heeft opgepakt en dus serieus neemt volgens jou!!!!

  kijk en vraag dan eens na hoe en met welke methode het college dat gedaan heeft!!!!!!!

  Er was geen enkele ruimte voor de bew. org om de agenda te bepalen!!!!!!!!!!!!!

  Waar praten we dan over???????

 14. coosie said

  jan said:

  Er was geen enkele ruimte voor de bew. org om de agenda te bepalen!!!!!!!!!!!!!

  Waar praten we dan over???????

  Over de grote broek van David Rietveld toch?
  Het mannetje dat op 22 september 1972 werd geboren in Den Helder en in zijn grote groen linkse denkraam meent er voor te moeten gaan zorgen dat er ook op een lager nivo loketten zijn waar de Haagse burger terecht kan..

  Deconcentratie noemt ie dat met een moeilijk woord.

  En hij bedoeld natuurlijk geen echte zeggenschap of een agenda bepalen maar wel wat ruimte in een wachtrij voor een loket van een ambtenaar van een stadsdeelorganisatie.
  En een beetje burgerbudget, gewoon voor de deconcentratieshow.
  Dan kan die burger daar terecht voor een stoeptegel of zo.
  Misschien een groen plantenbakje?
  Meer heeft die Haagse burger toch niet nodig want zeggenschap in stadsdelen moet je niet willen vindt hij.
  Volgens hem is het onderscheid tussen gemeenteraad, gemeentelijke ambtenaren en andere betrokkenen voor die burger al moeilijk genoeg.

 15. jan said

  Coosie zei;
  Over de grote broek van David Rietveld toch?

  ja! maar dan wel inhoudelijk op politieke meningen en standpunten en niet op de persoon!
  David is ook mens.
  Als deze reacties leiden tot het veranderen van Davids gedachtengangen, dan is dat mooi!

  Maar er is nog zoveel te ontdekken aan david dat je de mens erachter niet mag afbranden!!!

  Hij kan liefhebbende vader zijn, trouwe echtgenoot of al jaren vrijwilliger door arme/ behoeftige mensen te helpen.

  en dat zijn weer goede karaktereigenschappen toch?

  Dus beoordeel niet te snel!!

  Ik vind wel dat sinds david raadslid is geworden, fractiedisipline en anderen zaken een belangrijkere rol hebben ingenomen in zijn leven als dat hij vanuit zichzelf liet zien voordat hij raadslid was!!!!!

  Toen was alles bespreekbaar, en nu sommige dingen niet meer!!! Zoals hoogbouw!!!!!!!!

  maar laat de persoon David erbuiten!
  Ik ken hem nog niet al te goed persoonlijk, en anderen ook niet neem ik aan!! Dus voordat je schiet !! denk na!

 16. Waar het bij de Zeggenschap van de bewonersorganisaties en de individuele burgers omgaat, is dat de burger mondiger is geworden. Ook zij verdiepen zich meer en meer in de dossiers en weten inmiddels zelfs de weg naar de rechter wanneer hun bezwaren niet serieus worden genomen.

  Dergelijke rechtsgangen kosten de gemeente (lees belastingbetaler)onnodig veel geld. De afgelopen jaren blijken er namelijk nogal wat zaken te hebben gespeeld waar de burger uiteindelijk in zijn gelijk werd gesteld.

  De vereenvoudigde (lees afgezwakte) Inspraak en de Samenspraak (geen bindend karakter) krijgt steeds meer het gehalte van een Fopspeen.

  Bestuursdeconcentratie en de verdere uitwerking van het functioneren van de stadsdelen voegt hier niets nieuws aan toe. Het overleg van bewoners met Raadsleden middels nieuwe stadsdelenoverleg (CIE stadsdelen) is slechts een Informatief overleg zonder bindend karakter gelijk een luchtballon. Het is aan de vrijblijvendheid van de Raadsleden (als ze dan toevallig al wel aanwezig zijn=maar dit dan terzijde) of ze een signaal willen meenemen. Zeker indien het mogelijk gevoelig ligt in de fractie welke ook nog eens een wethouder als partijlid bevriend dient te houden.

  Het punt is dat de tactiek van de Romeinse Keizer Caesar onder het mom van “Geef ze spelen eten en drinken dan houden ze hun bek” voorbij is.

  Zelfs de wijken hun eigen zak met geld geven is slechts “oude wijn in nieuwe zakken”. De inhoud van de zak is door het college bepaald en de bestemming is vastgelegd conforme het beleid en de jaarlijkse vaststelling van de begroting. De vraag is namelijk komt er voor het uitreiken van de zak met geld en de vaststelling van de begroting een vooroverleg met de wijken? Ik dacht het van niet !!!!

  Vorm Wijkraden met een meer serieuze status. En ook met meer inhoudelijke bevoegdheden dan alleen de kaartavond en de wijkfeesten. Stop de subsidiegelden en de benodigde begrotingsgelden in een stadsdeelpot. En laat de bewoners serieus meebeslissen over de bestemming voor de gelden.

  Hierbij inbegrepen ook het geld dat nu rechtstreeks naar de Welzijnsorganisaties gaat. Want ook dit onderwerp vraagt nog steeds om de nodige en zeer kritische aandacht (Ja Ja, Scheveningen). Maar dat is dan weer een andere discussielijn.

 17. jan said

  @jandewandelaar

  amen!

 18. coosie said

  @Jan:
  Het hebben over de grote broek van Rietveld gaat wat mij betreft helemaal niet om de mens David.
  Hij zou best een goed karakter kunnen hebben en een grote broek is niet per definitie verkeerd.
  Maar de grote broek die ik zie is dit quasi intellectuele paternalistische gedrag.

  Dus Arnoud van Doorn rispt de grote broek op en waar komt Rietveld mee?
  Die gebruikt dit Haagse forum om bureaucratisch te zwammen.

  Beiden hebben geen ander doel dan de aanvaring die heeft plaatsgevonden in de cie stadsdelen hier op denhaag.org nog eens dunnetjes over te doen.

  De een verwijt de ander vrijwel nooit aanwezig te zijn bij de bijeenkomsten van de cie stadsdelen en dan in de evaluatie het hoogste zwetswoord te voeren.

  De ander kan die afwezigheid niet ontkennen maar zwamt er lekker omheen en gaat het dan hebben over de werkwijze waarop controle vanuit de raad op de stadsdelen moet gaan plaatsvinden.

  Intussen lopen ze in de kleren van de keizer maar dat beseffen ze nog niet eens!

  En dat is dan het gedrag en bewustzijnsniveau van onze ‘volksvertegenwoordiging.’

  Osho zei het heel treffend: “Bestuurders is een categorie van mensen die anderen hun plaats willen wijzen, echter hun eigen plaats niet kennen.”

  Dat de Haagse burger in de kou staat en van alle grote stedelingen het minst in te brengen heeft komt ze eigenlijk wel goed uit.

  Daarom blijven ze doof voor deze berichten uit Den Haag: http://www.ad.nl/denhaag/stad/article1557655.ece?pageNavType=all#reactie

  Ze besluiten in de raad van alles maar uitvoeren doen ze weinig.
  Zo werd al bij raadsbesluit van juni 2006 besloten dat alle stadsdelen voortaan een eigen programma krijgen. Maar dat raadsbesluit is bij de opstelling van de begroting voor 2008 dus genegeerd en over dat eigen programma hoor je ze niet.

  Bron: http://www.d66denhaag.nl/article.php?sid=413

  Wat we wel hebben gekregen is de fopspeen waar Jan de Wandelaar het over heeft:
  De vereenvoudigde (lees afgezwakte) Inspraak en de ‘Samenspraak’ die geen bindend karakter heeft.
  En ook, zoals Miguel Sloendregt hierboven al zei:
  Dit soort populistische oprispingen versus bureaucratisch gezwam van de heren.

 19. Jan Hunck said

  David,

  Bij deze een aandachtspunt voor de evaluatie van de commissie stadsdelen.

  In stadsdeel Laak heb je tbv de wijkorganisaties ook: SBL, Samenwerkingsverband Bewonersorganisaties Laak met hierin vertegenwoordigt alle bewonersorganisaties. En heb je daar de Commissie Laak met hierin alle bewonersorganisaties, stadsdeelambtenaren, politie etc. En dan bestaan er ook nog wijkbrede commissies zoals bijv. in Spoorwijk de Commissie Spoorwijk met hierin vertegenwoordigt de belanghebbende wijkorganisaties zoals B.O.S., MOOI, BOOG, Politie Vestia, scholen, stadsdeelkantoor, Leefbaarheidscoordinator etc.

  Al weer een tijdje terug was er enige commotie over het functioneren van de eerder genoemde commissie Laak. Uit verschillende signalen bleek dat men (niet) helemaal niet tevreden was met het nut en effect ervan. Men (Voeten en Vleugels????) had daarom een onderzoek gehouden onder de (niet) deelnemende bewonersorganisaties. Hieruit bleek dat men het overleg te veel als vrijblijvend ervaart. Een louter eenzijdig informatief overleg zonder bindend karakter. (Ik kan belangstellende overigens een kopie van het onderzoeksrapport leveren)

  Als al dit soort overlegjes Den Haagbreed samenkomen in wat NU de Commissie Stadsdelen heet en dit vervolgens wordt omgevormd wordt tot de WIJKRAAD, dan wordt het overleggen meer effectief. Voeg hier dan wel de nodige status aan toe.

  De invulling van de samenstelling van de Wijkraden zou tot stand kunnen komen middels door de bewoners gekozen vertegenwoordigers vanuit de wijken. Dit dan is een zeer democratische methode.

 20. Is David inmiddels op vakantie ??? We kregen nog geen reactie van hem !!!

 21. jan said

  tzal wel druk wezen hahahaha

 22. Jan Hunck said

  We zijn inmiddels een week verder en het is inmiddels ruim een maand geleden dat we hier voor het laatst hoorde van David. Het gaat een beetje op die situatie met die verdwenen Henk Kool lijken.

 23. Jan Hunck said

  hier staat het:
  Digitale Henk
  http://www.denhaagtekijk.nl/waar_is_henk/index.html

 24. Het heeft me aan tijd/prioriteit ontbroken inderdaad. Ook nu heb ik geen tijd voor een uitgebreide reactie. De mail waar Jan naar verwijst staat ook nog in de wachtrij voor beantwoording. Sorry, maar het is even niet anders. Daarnaast kan ik natuurlijk weer een uitgebreide reactie schrijven, maar gezien de reacties tot nu toe zal dat wel weer gemakkelijk als ‘bureaucratisch gezwam’ terzijde worden geschoven. Ik vind dat iets te makkelijk.

  De vergelijking met Henk Kool gaat natuurlijk mank, want ik heb en onderhoud nog steeds mijn eigen weblog.

  Wat me wel verbaast is dat er met verschillende maten wordt gemeten. Arnoud van Doorn heeft hierboven toegezegd nog wat uitgebreider op mijn commentaar in te gaan, maar van hem horen we (ook) niets meer. Ik begrijp dat best, want hij zal het net als ik ook druk hebben met andere zaken.

 25. OK David,

  Maar wat vindt je van het initiatief van Wijkraden ??

  Zie de reactie richting de wethouder:

  Initiatiefgroep Groen in de Wijk

  Gemeente Den Haag
  Postbus 12600
  2500 DJ Den Haag
  Tav wethouder dhr. R. Baldewsingh
  r.baldewsingh@denhaag.nl

  Den Haag: 15 februari 2009

  Onderwerp: Wijkraden.

  Geachte wethouder Baldewsingh,

  De Haagsche Courant deed onlangs een onderzoek onder 55 bewonersorganisatie. Wat echter onderbelicht bleef, dat was de kwaliteit van de relatie tussen de ondervraagde bewonersorganisaties en de bewoners. Een ander belangrijk onderwerp dat onderbelicht bleef is, is het in 2002 ingevoerde Dualisme en de rol van de wijkorganisaties en wijkbewoners hierbij.

  Wijkpanels Burgerschap zijn inmiddels geïntroduceerd om bewoners meer te betrekken bij zaken in de Wijk. Al eerder was het fenomeen Burgeradvieskring gelanceerd ook om de locale betrokkenheid te stimuleren. Ook zou het Stadspanel (via internet) een praktisch middel kunnen zijn om de band met de wijkbewoners aan te halen waar het gaat om ideeën en suggesties richting gemeente. Zelfs kan men tegenwoordig met Burgerinitiatieven aankloppen bij de gemeente.

  En toch …… om de een of andere reden is er nog steeds die Kloof tussen Burger-Politiek-Gemeente.

  Waar het bij de zeggenschap van de bewonersorganisaties en de individuele burgers om gaat, is dat de burger mondiger is geworden. Steeds vaker wordt de rechter ingeschakeld om de gemeente terug te fluiten inzake impopulaire besluiten over o.a. de vestiging van verslaafdenopvang, vestiging/opheffing woonwagenkampen, ligplaatsen woonboten, sanering volkstuincomplexen, (hoog)bouwprojecten, elektriciteitsmasten, aanleg helikopterhavens, betaald parkeerbeleid, groenbeleid (bomenkap) en andere actuele zaken.

  Ook wijkbewoners verdiepen zich namelijk steeds vaker en meer in de dossiers en weten inmiddels zelf de weg naar de rechter te vinden wanneer hun bezwaren niet serieus worden genomen. Dergelijke rechtsgangen kosten de gemeente (lees belastingbetaler)onnodig veel geld. De afgelopen jaren blijken er namelijk nogal wat zaken te hebben gespeeld waar de burger uiteindelijk in zijn gelijk werd gesteld.

  De maatschappelijke onvrede en kritiek van de burger jegens overheid en politiek leeft voort. Ook bij organisaties die zich inzetten voor Milieu, Dieren en andere maatschappelijke vraagstukken. De vereenvoudigde (lees afgezwakte) Inspraak en de Samenspraak (geen bindend karakter) wordt steeds vaker ervaren als een Fopspeen.

  Bestuursdeconcentratie en de verdere uitwerking van het functioneren van de stadsdelen lijkt niets nieuws toe te voegen aan het weg nemen van de Grote Onvrede. Het manifest van de 20 wijkorganisaties was al veel eerder een belangrijk Noodsignaal.

  Denk hierbij ook aan de affaire met de bewonersorganisaties in Leidschenveen en wethouder S. Dekker (VVD).

  Ook kwam tijdens het debat op 26 januari 2009 in de Haagse Hogeschool over de Haagsche Krachtwijken de (ontbrekende) kwaliteit van de Inspraak en Samenspraak nogal eens ter sprake.

  Op 21 januari had de commissie Stadsdelen een “evaluerend” gesprek over het functioneren van deze commissie. Ook gaat het hier om de bemoeienis die de gemeenteraadsleden zouden moeten hebben bij de besluitvorming door het college. Het overleg van bewoners met Raadsleden middels het nieuwe stadsdelenoverleg (CIE stadsdelen) wordt slechts ervaren als een informatief overleg zonder bindend karakter. Het is aan de vrijblijvendheid van de Raadsleden of ze een signaal willen meenemen. Zeker indien het mogelijk gevoelig ligt in de (coalitie)fractie welke ook nog eens een wethouder als partijlid bevriend dient te houden. ).

  Kortom Raadsleden zullen dus de meer de Waakhond dienen te worden namens de Wijkbewoners en niet als Schoothond functioneren namens hun partijgenoot de Wethouders danwel coalitiebondgenoot.

  Zelfs de wijken in de respectievelijke stadsdelen hun eigen zak met geld meegeven is slechts “oude wijn in nieuwe zakken”. De inhoud van de zak is namelijk door het college bepaald en de bestemming is vastgelegd conform het beleid en de 4-jaarlijke vaststelling van het stadsdeelplannen met bijbehorende jaarlijks vastgestelde begrotingsgelden. Stop ook de subsidiegelden en de benodigde begrotingsgelden in een stadsdeelpot. En laat de bewoners serieus meebeslissen over de bestemming van de gelden.

  In stadsdeel Laak heb je tbv de wijkorganisaties ook: SB, Samenwerkende Bewonersorganisaties Laak met hierin vertegenwoordigt alle bewonersorganisaties. En heb je daar de Commissie Laak met hierin alle bewonersorganisaties, stadsdeelambtenaren, politie etc. En dan bestaan er ook nog wijkbrede commissies zoals bijv. in Spoorwijk de Commissie Spoorwijk met hierin vertegenwoordigt de belanghebbende wijkorganisaties zoals B.O.S., MOOI, BOOG, Politie Vestia, scholen, stadsdeelkantoor, Leefbaarheidscoordinator etc.

  Al weer een tijdje terug was er enige commotie over het functioneren van de eerder genoemde Commissie Laak. Uit verschillende signalen bleek dat men niet helemaal (niet) tevreden was over het nut en effect ervan. Men had daarom een onderzoek gehouden onder de (niet) deelnemende bewonersorganisaties. Uit deze Quick scan in 2006 (Voeten en Vleugels ??) bleek dat men het overleg als te veel vrijblijvend ervaart. Een louter eenzijdig informatief overleg zonder bindend karakter.

  Als al dit soort overlegjes Den Haagbreed samenkomen in wat NU de Commissie Stadsdelen heet en dit overleg wordt dan vervolgens omgevormd wordt tot 1 overleg, dan wordt het communiceren meer effectief. Geef dit overleg een meer serieuze status met meer inhoudelijke bevoegdheden dan alleen de kaartavond en de wijkfeesten.

  Kies dus voor Wijkraden als voorportaal naar de Raadsvergadering. Voorwaarden hierbij is dat de bewonersorganisatie een minder vrijblijvend karakter heeft dan nu het geval is. Ook zou een meer constructieve plek bedacht kunnen worden aan de Haagse Koepel. In het proces van wijkoverschrijdende besluitvorming (Structuurvisie Den Haag 2020 o.a.) zou een meer inhoudelijke rol kunnen worden toebedeeld aan de Haagse Koepel.

  De samenstelling van de Wijkraden zou tot stand kunnen komen middels door de bewoners gekozen vertegenwoordigers vanuit de wijken. Hierdoor gaat ook de democratie meer de Wijken in.

  In de hoop dat een en ander kan bijdragen aan een meer democratisch Den Haag alvast dank voor uw aandacht.

  Hoogachtend,

  Initiatiefgroep Groen in de Wijk
  Initiatiefgroep Kunst in de Wijk

 26. Voordat ik er dieper op in ga: bedoel je nu dat we richting stadsdeelraden moeten gaan? als ik je zo lees, vind je dat de ‘Wijkraden’ ook bevoegdheden moeten hebben. Wie moet die bevoegdheden dan uitoefenen? En wie controleert of ze goed zijn uitgeoefend? Ik begrijp dat je er voor kunt pleiten om dat op een lager nivo dan de gemeenteraad te leggen, maar dat betekent nogal wat. Hoe zie je dat precies voor je?

 27. David,

  Niet bedoeld als alternatief voor de stadsdeelraden maar ter vervanging van de Cie Stadsdelen.

  De bevoegdheid die zij krijgen kan varieren van advisering tot het recht van instemmen bij de besluitvorming van het college.

  Kijk o.a. eens bij http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=469 Utrecht
  En ook http://www.apeldoorn.nl/smartsite.dws?id=120008

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: